CENNÍK

Ceny služieb sú zmluvné a sú výsledkom rokovania medzi detektívnou kanceláriou a klientom. Sú odvodené od druhu, rozsahu a náročnosti požadovaných úkonov, pretože každá požiadavka klienta je individuálna a vyžaduje si vlastné riešenie, iný rozsah prác a rôzne druhy použitých prostriedkov.

Na prvom stretnutí s klientom je vykonaná analýza prípadu, definovanie požadovaných úkonov, stanovenie ich rozsahu, spracovanie návrhu zmluvy o poskytovaní detektívnej služby, spracovanie objednávky a predbežnej cenovej kalkulácie v závislosti od náročnosti a rozsahu požadovaných úkonov.

Po podpísaní zmluvy a zaplatení preddavku začne detektívna kancelária vykonávať potrebné úkony a klient je priebežne informovaný o dosiahnutých výsledkoch a prípadných zmenách v dohodnutej cene.