SLUŽBY

Ponúkame nasledovné služby:

Služby pre advokátske kancelárie

  • komplexné služby, zahŕňajúce získavanie dôkazov v konaní pred súdmi alebo správnymi orgánmi, zisťovanie totožnosti svedkov, miesta pobytu osôb, sídla firiem, doručovanie predvolaní a zásielok osobám, ktoré sa vyhýbajú ich prevzatiu, hľadanie majetku, získavanie údajov o majetkových pomeroch, obstarávanie podkladov pre znaleckú činnosť.

Služby pre poisťovne, finančné a leasingové spoločnosti, exekútorov, správcov konkurzných podstát a iné právnické osoby

  • komplexné služby, zahŕňajúce získavanie informácií a podkladov potrebných k výkonu exekúcie, konkurzného konania, prevereniu uchádzačov o zamestnanie z hľadiska bezpečnostných rizík, prevereniu solventnosti obchodných partnerov, prešetrovaniu poisťovacích, úverových, leasingových podvodov, podvodných obchodných aktivít, prešetrovaniu protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo.

Služby pre fyzické osoby

  • komplexné služby, zahŕňajúce získavanie informácií týkajúcich sa mimomanželských vzťahov, ktoré môžu viesť k rozvodu manželstva, alebo o stykoch a sklonoch, ktoré sú protiprávne alebo k protiprávnemu konaniu môžu viesť, zastupovanie na súdnom pojednávaní, správnom konaní, alebo inom konaní pred orgánom verejnej moci alebo správy na základe plnomocenstva.